V tomto článku se zaměříme na nejpopulárnější metody Money Managementu pro obchodování na finančních trzích.

Nikoho by snad nenapadlo namítat, že jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoliv obchodního systému je parametr, který signalizuje směr pozice při otevření. Money Management pomáhá použít k obchodování takovou část Vašeho vkladu, která je v závislosti na Vašem plánu optimální pro dosažení Vašeho cíle.

Co je to Money Management

Money management je zásadní součástí úspěšného investování a obchodování. Jedná se o soubor postupů, strategií a pravidel, které slouží k efektivnímu řízení finančních prostředků a rizik spojených s investováním a tradingem na finančních trzích. Hlavním cílem money managementu je zajištění toho, aby se investoři a obchodníci vyhnuli nadměrným ztrátám a dosáhli dlouhodobého zhodnocení svých vkladů.

Jaká je Definice Money Managementu

Základní definice money managementu - "schopnost efektivně spravovat finanční zdroje a kapitál s ohledem na dosažení maximálního výnosu a minimalizaci rizik."

Jaké jsou základní Principy Money Managementu

 • Diverzifikace portfolia: Money management zdůrazňuje důležitost rozložení investičního portfolia do různých aktiv. Cílem je to, aby investor nebo trader snížil riziko tím, že nedrží příliš velkou část svého vkladu v jednom aktivu nebo třídě aktiv.
 • Určení investičního cíle: Každý investor by měl mít jasný a měřitelný investiční cíl. Ten by mu měl pomoci, aby určil, jaké strategie a metody money managementu jsou pro něho vhodné.
 • Risk Management: Money management klade silný důraz na Risk Management. To zahrnuje stanovení limitů pro ztráty a používání ochranných nástrojů, jako jsou stop-loss objednávky.
 • Reinvestování zisků: Efektivní money management také zahrnuje rozhodnutí o tom, co udělá investor s dosaženými zisky. Reinvestice zisků do dalších investic může pomoci růstu kapitálu.
 • Stálé sledování a přizpůsobení: Money management je proces, který vyžaduje pravidelné sledování vývoje portfolia a přizpůsobení strategie podle tržních podmínek.
 • Vzdělávání a výzkum: Investoři by měli neustále rozvíjet své znalosti o investování a trzích a provádět důkladný výzkum před rozhodnutím o investici.

Přejděte na účet Prime

Získejte konkurenční obchodní podmínky s účtem RoboMarkets Prime! Užijte si nízké provize, rychlou exekuci a spread od 0 pipů

partner-programme
Otevřít účet Prime
partner-programme

Proč je Money Management v Investování a Obchodování důležitý

Money management je klíčovým faktorem pro úspěšné investování a obchodování na finančních trzích. Jeho důležitost by obchodníci a tradeři neměli podceňovat. Má totiž zásadní vliv na finanční výsledky a dlouhodobou udržitelnost investičního portfolia. Níže uvádíme několik důležitých aspektů, které se týkají role money managementu:

 • Snížení Rizika: Jedním z hlavních cílů money managementu je snížení rizika. Investování a obchodování se vždy spojuje s určitým stupněm rizika. Proto je důležité, aby investor správně řídil kapitál a minimalizoval možné ztráty. Money management zahrnuje stanovení limitů pro ztráty a používání ochranných opatření. Nejčastěji se to děje formou stop-loss objednávek, což pomáhá chránit kapitál investora.
 • Optimalizace Výkonnosti: Správný money management může také optimalizovat výkonnost investičního portfolia. Tím, že se kapitál efektivně rozkládá do různých aktiv a investic, může se dosáhnout lepšího poměru rizika a výnosu. To v konečném důsledku přispívá k růstu kapitálu.
 • Dodržování Investičního Plánu: Money management pomáhá investoři dodržovat své investiční plány a cíle. To je důležité, protože emocionální rozhodnutí a nekontrolované chování mohou vést k chybným rozhodnutím a ztrátám.
 • Lepší Dlouhodobé Výsledky: Investoři, kteří používají efektivní money management, mají tendenci dosahovat lepších dlouhodobých výsledků. Jejich portfolia jsou lépe chráněna před výkyvy na trzích. Proto mají větší šanci na dosažení finančního úspěchu v dlouhodobém horizontu.
 • Prevence Nadměrných Ztrát: Money management je také důležitým nástrojem pro prevenci nadměrných ztrát. Investoři, kteří nedodržují zásady money managementu, jsou náchylnější k velkým ztrátám, které mohou značně ohrozit jejich finanční situaci.

Jaké jsou konkrétní Metody Money Managementu (MM)

Každa z níže uvedených metod odráží nejčastější přístupy obchodníků k Money Managementu. Podíváme se na výhody i nevýhody těchto systémů. Nejzkušenější a nejšikovnější obchodníci občas tyto modely kombinují, avšak výhradně v souladu s jejich obchodními strategiemi.

Začněme tedy tím nejdůležitějším.

Metody Money Managementu

Obchodování s celým kapitálem

Při strategiích tohoto typu provádí trader každý obchod s maximálním množstvím lotů (objemem lotů). Obchodník spoléhá na aktuální či budoucí silný pohyb trhu, což vede k rychlém navýšení vkladu.

Výhody

Zisk zde v závislosti na velikosti vkladu může dosahovat maximálních hodnot. Jinými slovy, čím vyšší vklad, tím více otevřených pozic a tím vyšší zisk.

Nevýhody

Na druhé straně mince však stojí úměrně vysoký risk. V případě ztrát se vklad snižuje extrémně rychle. Nezapomínejme ale na to, že prakticky jakákoliv obchodní strategie nese 100 % riziko ztráty. S tímto přístupem k Money Managementu Vás může první ztráta vyřadit z obchodování a nedosáhnete žádných “úspěchů”. Tuto metodu se tedy vyplatí použít pouze u strategií s velkou matematickou pravděpodobností, vysokou úrovní zisku a nízkými riziky.

Fixní velikost lotu

Tento postup je nejjednodušší a nejoblíbenější metodou money managementu. Myšlenkou metody je zvolení jednotného objemu lotu pro Vaše pozice. Veškeré pozice otevírá obchodník s předem stanoveným stejným počtem lotů (tj. 0,1 nebo i 1, 2, 3, 4, 5 či 10, bez ohledu na zisk/ztrátu z předchozího obchodu, aktuální velikost vkladu či jiné aspekty obchodování).

Výhody

Jedná se o jednoduchý a snadno aplikovatelný systém. Na rozdíl od systému předchozího (ve smyslu snižování a zvyšování vkladu) platí následující: Čím větší je vklad, tím nižší je riziko.

Nevýhody

Nevýhodou (v základní variantě) je nedostatek některých reakcí na změny velikosti vkladu. Pokud je vklad příliš nízký, potom velikost lotu (a tedy i risk) může být vysoká. Pokud obchodník vklad zvýší, velikost lotu může být na druhou stranu příliš nízká. Tím si sníží ziskovost. Dokud zůstává výše výdělků a ztrát stejná, tak se návratnost vynaloženého času příliš nezmění (pokud nezměníte výchozí nastavení strategie).

Čtěte také  Jak funguje Burza - Kompletní průvodce

Fixní podíl vkladu

Pokaždé, když obchodník otevírá obchod, nastavuje velikost lotu tak, aby v případě ztráty byla konečná částka rovna určité části vkladu. Při výpočtu velikosti lotu je proto vždy třeba zvážit velikost Stop Lossu. Standardní styl konzervativního obchodování považuje za normální ztrátu ve výši 1-2% vkladu. V případě agresivního obchodování mohou někteří obchodníci tolerovat ztráty až do výše 10%.

Výhody

Používání tohoto systému je relativně jednoduché. Velikost pozice je úměrná velikosti vkladu. Zisk je navíc automaticky zahrnut ve výpočtech pro další obchod. V případě ztráty obchodník velikost lotu naopak přiměřeně snižuje. Riziko zůstává neměnné.

Nevýhody

Pokud utrpí obchodník ztrátu o velikosti N bodů, bude muset pro vyrovnání ztráty vydělat více, než byla hodnota N. V případě, že je základní vklad skromnější, může být práce s pevným podílem nemožná, což zásadně zvyšuje pravděpodobnost ztráty všeho. Snížení procenta risku úměrně snižuje velikost maximálního drawdownu. Nicméně několik dalších parametrů, včetně ziskovosti, úměrně neklesá. Občas se ukáže, že je nemožné otevřít obchod stejné velikosti, jenž by odpovídal maximálnímu přijatelnému riziku.

Příklad metody Money Managementu pro Fixní podíl vkladu

A) Obchodník vypočítá určitou sumu, kterou je ochotný riskovat. Pokud je jeho momentální vklad 25 000 dolarů a jeho pevné procento 10 %, není možné otevřít pozici, ve které bude riskovat více než 10 % z 25 000 dolarů (tj. 2500 dolarů).

B) Částka, která Vám vyjde v bodě A) by měla být vydělena velikostí Stop Lossu (v penězích) pro nejmenší lot (např. 0,1). Pokud bude například cenový bod lotu ve výši 0,1 na páru GBP/JPY představovat 1 dolar a počáteční Stop Loss obchodu je dejme tomu 50 bodů, tak Stop Loss pro ten nejmenší lot bude představovat 50 dolarů.

Když vydělíme dříve vypočítaných 2500 dolarů 50 dolary, získáme 50. To znamená, že v nejbližším obchodě můžeme otevřít pozici o velikosti 50 minilotů neboli 5 normálních lotů. V takové situaci, když cena za bod je 50 dolarů a Stop Loss je 50 bodů, nemůže obchodník ztratit více než 10 % vkladu najednou (50*50$ = 2500$).

Postupné navyšování lotů

Myšlenku této strategie si nejlépe vysvětlíme na příkladu. Představte si, že obchodníkův vklad činí 10 000 dolarů. Základní velikost pozice, který obchoduje je 1 lot. Výdělkem 2 000 dolarů zvýší obchodník velikost lotu o 0,2. Tedy pokud vklad stoupne na 12 000, vstup proběhne s pozicí o velikosti 1,2 lotu. Pokud je vklad 14 000, tak 1,4 lotu, atd. Pokud vklad klesne, obchodník velikost lotu úměrně sníží stejným postupem.

Výhody

Tato metoda je jednoduchá a jasná a nevyžaduje žádné matematické propočty. Navíc sleduje vývoj vkladu.

Nevýhody

V případě, že jsou Stop Lossy odlišné, systém způsobí rozdílné ztráty (jako procento vkladu), stejně jako rozdílné Take Profity.

Martingale

Je potřeba zdůraznit, že Martingale není, jak si mnozí nováčci myslí, strategií. Jedná se o metodu Money Managementu. Tato iluze vede k představě ziskové strategie, která však ve většině případů vede ke ztrátě.

Money Management obchodování

Princip je následující. Pokaždé, když trader obchod uzavře se ztrátou, následující obchod otevře ve velikosti předchozího obchodu vynásobeného určitým koeficientem (většinou 2). Pokud je tedy obchod úspěšný, vynese zisk a vykompenzuje předchozí ztrátu.

Tato metoda je též známá jako metoda odložené ztráty.

Výhody

Pravděpodobnost úspěšného obchodu (série obchodů) je vysoká, jelikož neexistují limity pro ztrátu.

Nevýhody

Rovněž zde existuje značné riziko ztráty celého vkladu.

Antimartingale

Tato metoda je opakem té předchozí. Pokaždé, když vyděláme, zvýšíme velikost lotu, zatímco když utrpíme ztrátu, snížíme velikost na původní.

Stejně jako Martingale nevykazuje tato metoda žádnou pozitivní matematickou pravidelnost.

Half-Martingale

Myšlenka této metody spočívá ve zvýšení lotu o určitou částku po každém neúspěšném obchodu, a ve snížení po každém úspěšném.

Tato metoda má ale slabinu. Pokud velikost lotu zůstává blízko své počáteční hodnotě, vyděláváte peníze, zatímco pokud obdržíte několik po sobě jdoucích ztrátových obchodů, Váš vklad nemusí být dostatečně vysoký na otevření nového obchodu. V případě ziskové série se stává velikost lotu příliš nízkou, což znatelně snižuje zisk.

Pokud máte pečlivě vyzkoušenou obchodní strategii, zkuste mezi sebou jednotlivé metody Money Managementu porovnat. Jinak se totiž nedozvíte, co je kontraproduktivní. Jestli to je Váš Money Management, nebo Vaše strategie.

Všechny metody mají svá pro a proti, nás však zajímá výhradně ta nejspolehlivější. Tím máme na mysli tu, která poskytuje podmíněnou plynulost či příkrost linie zvyšujících se příjmů.

Vyzkoušejte obchodování na high-tech terminálu R StocksTrader!

Získejte přístup k reálným akciím, pokročilým grafům a bezplatnému nástroji pro tvorbu obchodních strategií

partner-programme
Otevřít účet R StocksTrader
partner-programme

Metody Money Managementu - Shrnutí

 • Systém Money Managementu je nutností, pokud máte ziskovou obchodní strategii
 • Všechny metody, které nezohledňují růst kapitálu, ztrácejí v průběhu času účinnost
 • Všechny multiplikační modely (Martingale) jsou náchylné k divokým pohybům, což je známka nestability

Při výběru vhodné metody Money Managementu jde o to, s jakou pracujete perspektivou. Vyberte si metodu pevného podílu nebo postupného zvyšování velikosti lotu. První z nich se může zdát zatěžující kvůli potřebným výpočtům. U druhé si však stačí jednou vytvořit tabulku a následně můžete pracovat podle ní.