Dříve či později se trader či investor potká s termínem Elliott Wave Theory (Elliottovy vlny). Jde o metodu analýzy struktury trhu, která může s velkou přesností předpovídat budoucnost. Jejich naděje nejsou liché, protože odborníci opakovaně prokázali úžasné výsledky v obchodování a analýze pomocí této teorie.

Tento článek se tedy věnuje analýze trhu pomocí Elliottových vln. Seznámíme se s historií jejího výskytu a vývoje, jejími hlavními tvrzeními i pravidly analýzy.

Po získání základních znalostí se zaměříme na vnitřní strukturu a zvláštnostmi tržních vln. Podrobně se seznámíte s víceúrovňovým modelem tržního cyklu a jeho konzistentních částech - subvlnách různé složitosti a úrovní.

Eliotovy vlny - Úvod

Pokud by byl trh lineární strukturou a dokázali bychom zjistit konec jednoho trendu a začátek dalšího s přesností na 99% a také zjistit cílovou oblast jeho vývoje, pak by obchodování bylo nejjednodušším a nejziskovějším podnikáním na světě.

Bohužel jsou věci docela jinak. Dlouhá historie obchodování a studií trhu nás samozřejmě naučila definovat obraty více či méně přesně a vypočítat očekávanou délku trendu. Pro mnoho obchodníků to však nestačí.

Mnoho analytických technik a metod pomáhá obchodníkovi nebo analytikovi cítit se na trhu sebevědomě. Problémy však nastávají, pokud jde o osobní schopnost aplikovat tyto techniky v praxi. Mnozí to dělají dobře, ale většina díky předělávání a vylepšování uvízne v síti, ze které se pak snaží neúspěšně vymotat.

Po prostudování několika metod a jejich použití v praxi jsou mnozí zklamáni. Požadovaný výsledek se nedostaví. Oni  se však nikdy nevzdávají a stále hledají jednu precizní metodu. Často tak narazí na Elliottovy vlny.

Co jsou Elliottovy vlny

Elliotovy vlny jsou konceptem vycházejícím z Elliotovy vlnové teorie (Elliott Wave Theory), což je model technické analýzy finančních trhů. Elliotova teorie tvrdí, že cenové pohyby na trhu nejsou náhodné, ale podléhají určitým vzorům.

Elliotovy vlny jsou cyklickými pohyby cen. Skládají se z pěti impulzivních vln směřujících vzhůru a tří korekčních vln směřujících dolů.

Jak fungují Elliottovy vlny

Princip spočívá v tom, že trh se pohybuje v určitých vlnových vzorcích v důsledku psychologie davu a kolektivního chování investorů. Pochopení toho, jak fungují Elliottovy vlny, je klíčové pro úspěšné používání této teorie.

Pohyby cen odráží psychologii davu a kolektivního chování investorů. Během impulzivních vln dominuje optimismus a většina investorů se řídí trendem. Naopak, korektivní vlny ukazují na situace, kdy dav začne reagovat na předchozí trendy.

Vstupte do světa investic prostřednictvím jedné aplikace

Objevte novou úroveň obchodování s R MobileTrader. Klikněte na tlačítko a nainstalujte si oceněnou aplikaci

partner-programme
partner-programme

Jaká je Historie Elliottových vln

V předmluvě ke knize o principu Elliottových vln napsal Hamilton Bolton, že zaznamenal účinnost Elliottových vln i v tak nepředvídatelných ekonomických událostech, jako byly deprese, světová válka, zotavení po válce a následný významný růst. To ho ujistilo, že tento princip má zásadní význam.

Jedním z objevitelů vlnového principu vývoje a formování trhu byl americký ekonom Ralph Nelson Elliott. Kvůli nemoci, která ho přiměla zůstat v posteli, nemohl dlouho najít slušné povolání a tak se začal zajímal o technickou analýzu obchodování na akciovém trhu.

Po dlouhém období studia vydal v roce 1938 knihu nazvanou „The Wave Principle“, ve které popsal základy principů formování tržní pohybů, které objevil.

Elliott vzal pro své studie hlavní data z grafů DJIA indexu. Díky svému pečlivému a přesnému pozorování se mu podařilo popsat všechny tržní pohyby, ke kterým došlo před 40. lety 20. století. V té době byl index téměř 100 a Elliott předpovídal významný růst v nadcházejících desetiletích. Bylo to proti očekávání většiny investorů, kteří si mysleli, že index neobnoví své hodnoty z roku 1929.

Wave Principle (princip vln) uvádí, že chování davu na trhu se vyvíjí a mění podle určitých jasných vzorců. Na základě grafů akciového trhu Elliott uvedl, že cestu dynamiky cen na akciovém trhu lze popsat strukturálním vzorcem odrážejícím harmonii přírody.

Na základě údajů, které objevil, navrhl Elliott logický systém analýzy trhu, který obsahoval 13 typů „vln“, které se v cenových pohybech opakují, ale mohou se lišit co do tvaru, délky života a amplitudy.

Autor ve své práci popsal vzájemné vztahy všech struktur, jejich vzájemnou závislost a jejich vzájemnou výměnu. Můžeme říci, že vlnový princip je soubor patternů a vysvětlení, kde a jaké modely se pravděpodobně objeví v průběhu tržního cyklu nebo formování jeho tendencí.

Proč se obchodníci zajímají o Elliottovy vlny

Obchodníci a investoři se zajímají o Elliotovy vlny, protože poskytují strukturovaný rámec pro analýzu trhů. Pomáhají jim při predikci budoucích pohybů. Identifikace vlnových vzorců může pomoci při rozhodování o vstupech a výstupech z obchodů a při vytváření obchodních strategií.

Jaký je hlavní princip Elliotovy vlnové teorie (Elliott Wave Theory)

Tržní pohyb lze popsat striktně strukturovanou sekvencí opakovaných patternů. Proto Elliot tvrdil, že ji lze předpovídat. Sekvence patternů odhaluje podstatu směřování vlnového pohybu.

Každý pohyb na trhu není jen výsledkem vzniku některých důležitých informací, ale také vytváří nový aspekt důležitých informací.

Elliottovy vlny

Elliottovy vlny - Pattern pěti vln

Hlavní strukturu tržních pohybů tvoří pattern pěti vln. Tři vlny ve struktuře jsou impulsní, protože vytvářejí pohyb. V analýze jsou označené 1, 3 a 5. Tyto vlny od sebe oddělují korekce. To jsou vlny opačného (korekčního) pohybu, označené jako 2 a 4. Tyto zpětné pohyby představují nedílnou součást tržního pohybu.

Jaké jsou Režimy Elliotových vln

Existují dva typy vlnového vývoje:

 • impuls
 • korekce

Je třeba poznamenat, že impulsní vlny mají strukturu pěti vln. Zatímco korekční strukturu tvoří tři vlny.

Eliotovy vlny - Celý cyklus

Celý cyklus tržního pohybu se skládá z osmi vln, které se vyvíjejí ve dvou fázích: impuls (pět vln označených 1-5) a korekce (3 vlny označené a, b, c). Sekvence "a, b, c" koriguje impulsní pohyb "1, 2, 3, 4, 5".

Po skončení jednoho cyklu následuje další cyklus pěti vln nahoru a tří vln dolů. Třetí fáze pětivlnového pohybu dokončí vlnu vyšší úrovně. Na vrcholu páté vlny začíná korekce vlnového pohybu vyšší úrovně, sestávající ze tří vln. Tyto tři vlny další úrovně „korigují“ pohyb vzhůru pěti vln stejné úrovně.

Rozhodujícím okamžikem je, že každá dílčí vlna 1, 3 a 5 je impulsem. Může být rozdělena na vnitřní „pětky“, zatímco každá dílčí vlna 2 a 4 se nazývá korekční a lze ji rozdělit na dílčí podvlny "a", "b" a "c". Tomu se říká princip vnoření.

Víceúrovňová struktura tržních pohybů je organizována tak, že dvě vlny stejné úrovně se rozdělí na osm vln nižší úrovně. Těchto osm vln se dále rozděluje na třicet čtyři vln ještě nižší úrovně.

Princip vlny tedy odráží skutečnost, že vlny jakékoliv úrovně a směru mohou být znovu a znovu rozděleny na vlny nižší úrovně. Současně je jakákoli vlna nedílnou součástí vlny vyšší úrovně.

Elliottovy vlny - Celý cyklus

Hlavní struktura Elliottových vln

Uvnitř korekčního patternu se pohybující dolů vlny a + c skládají z pěti dílčích vln: 1, 2, 3, 4 a 5. Vlna b směřující nahoru se sestává ze tří vln: a, b, c. Tato konstrukce ukazuje, že hnací vlny nejsou vždy namířeny směrem nahoru a korekční vlny ne vždy směrem dolů. Typ vlny není definován absolutním směrem, ale většinou relativním směrem.

Vlna A se nazývá impulsní (hnací), pokud se pohybuje ve stejném směru jako vlna o jednu úroveň výše (která zahrnuje první vlnu). Korekční vlna je taková, která se pohybuje proti „starší“ vlně. Vlny a + c, které se vyvíjejí stejným směrem jako vlna 2, jsou impulsní. Vlna b je korekční, protože koriguje vlnu a vyvíjí se v opačném směru s vlnou 2.

Podstatou vlnového principu je skutečnost, že v jakékoli vlnové hladině se vyvíjí pohyb ve stejném směru s vyšším vlnovým pohybem v pěti vlnách, zatímco vývoj proti vlně vyšší úrovně se vyvíjí ve třech vlnách.

Sám Elliott nikdy nenaznačil, proč se hlavní struktura trhu skládá z pěti vln růstu a tří vln poklesu. Prostě to uvedl. Pokud o tom trochu přemýšlíme, můžeme dojít k závěru, že se jedná o minimum potřebné pro rozvoj trhu.

Aby obchodníci definovali pohyb v jednom směru bez ohledu na délku pullbacku (návratu ceny), musí se pohyb v hlavním směru sestávat z nejméně pěti vln, které překonají tří vlnovou korekci. Ačkoli tam může být více vln, nejracionálnější progresivní pattern je 5-3.

Elliottovy vlny - Klasifikace vln

Autor navrhl klasifikovat vlny podle jejich podmíněného objemu, nebo jejich úrovně. Za tímto účelem vyčlenil 9 úrovní:

 1. Grand Supercycle
 2. Supercycle
 3. Cycle
 4. Primární
 5. Střední
 6. Menší
 7. Nepatrná
 8. Maličká
 9. Nejmenší

Kromě toho autor doporučil vytvořit určité značky, které pomohou rozlišit vlny podél trhu.

 • Supercyklus: (I) (II) (III) (IV) (V) (А) (B) (С)
 • Cyklus: I II III IV V А B С
 • Primární: [1] [2] [3] [4] [5] [А] [B] [С]
 • Střední: (1) (2) (3) (4) (5) (а) (b) (с)
 • Menší: 1 2 3 4 5 A B
 • Nepatrná: i ii iii iv v а b с
 • Maličká: 1 2 3 4 5 а b с

Úroveň vlny není založena na určitých hodnotách ceny nebo časových rámců. Vlny závisí na tvaru, který je funkcí ceny i času. Úroveň čísla vlny definuje jeho velikost a pozici ve vztahu k celku, sousedním a okolním vlnám.

Jaký je vztah mezi Elliotovými vlnami a Technickou analýzou

Elliotovy vlny jsou integrální součástí technické analýzy. Je to metoda zkoumání minulých cenových pohybů a objemů obchodů. Jejím cílem je předpověď budoucích tržních trendů. Tato teorie poskytuje obchodníkům nástroj k identifikaci potenciálních trendů na základě historických cenových dat.

Jaká je Funkce Eliottových vln

Každá vlna má jednu ze dvou funkcí: akci nebo reakci. Každá vlna může buď podporovat vývoj vlny o jednu úroveň výše, nebo ji zpomalovat. Funkci vlny definuje její relativní směr.

Akční nebo trendová vlna je jakákoli vlna, která se vyvíjí ve stejném směru s vyšší vlnou. Reakční nebo protitrendová je jakákoli vlna vyvíjející se v opačném směru od vlny o jednu úroveň vyšší.

Hnací Elliottovy vlny

Hnací vlny se skládají z pěti vln určitého formátu a vždy ve stejném směru s vlnami o jednu úroveň výš. V hnacích vlnách se vlna dva nikdy nevrátí o více než 99% vlny jedna a vlna čtyři se nikdy nevrátí o více než 99% vlny tři. Vlna tři vždy postupuje dále než vlna jedna.

Elliott si všiml, že vlna tři je obvykle nejdelší, ale nikdy nejkratší ze tří akčních podvln (1, 3 a 5) hnací vlny.

Existují dva typy hnacích vln:

 1. impulsy
 2. diagonální trojúhelníky

Impuls

Impuls je nejrozšířenější hnací vlna. Při impulsu nepokrývá Vlna 4  Vlnu 1. Tuto zvláštnost lze normálně vidět na všech trzích bez finanční páky. Na futures trzích nebo na Forexu, kde je vysoká volatilita, dochází k častým krátkodobým nárůstům ceny. K tomu by nikdy nedošlo na trzích, kde se nepoužívají půjčené peníze.

Také akční podvlny (vlny 1, 3 a 5 o jednu úroveň níže) impulsu jsou samy o sobě hnacími vlnami a subvlna 3 může být pouze impulsem.

Prodloužení

Mnoho impulsních vln se může rozšířit. Prodloužení vln jsou natažené impulsy s rozšířenou vlnovou strukturou. Mnoho impulsů obsahuje prodloužení v jedné ze tří akčních vln.

Pokud jsou vlny 1 a 3 víceméně stejné délky, vlna 5 se s největší pravděpodobností prodlouží. A naopak: pokud se vlna 3 prodlouží, vlna 5 bude pravděpodobně normální.

Na trhu je rozšířenou vlnou nejčastěji vlna 3.

Elliotovy vlny - rozšíření

Elliottovy vlny - Zkrácení

Elliott použil slovo „selhání“ k popisu situace, kdy pátá vlna nepřekoná vrchol vlny 3. My používáme slovo „zkrácení“. Můžete zkontrolovat zkrácení vlny tím, že se ujistíte o přítomnosti pěti podvln. Zkrácení obvykle nastane po extrémně silné třetí vlně.

Eliotovy vlny - zkrácení

Diagonální trojúhelníky

Diagonální trojúhelník je impuls s nápravnými prvky. Zde se ani jedna protitrendová subvlna nevrátí zpět na vzdálenost delší než předchozí subvln a vlna 3 není nikdy nejkratší. 

Diagonální trojúhelníky jsou jedinými vlnovými strukturami, které se vyvíjejí spolu s hlavním trendem, ve kterém struktura vlny 4 téměř vždy pokrývá vlnu 1.

Ukončovací úhlopříčky

Ukončovací úhlopříčka je speciální typ vlny. Tvoří se ve vlně 5, když se vlna 3 vyvíjí příliš daleko a rychle. Koncové úhlopříčky na místě C ve struktuře ABC jsou vzácné, ale možné. Ve dvojitých nebo trojitých trojicích se objevují pouze jako poslední vlna C. Ve všech ostatních případech je lze nalézt jako prvky dokončující vzorec o jednu úroveň výše. 

Koncové úhlopříčky mají tvar klínu mezi dvěma sbíhajícími se čarami. Jejich vlny (1, 3 a 5) jsou spojené do „tří“, což je v ostatních případech charakteristika korekčních vln.

Eliottovy vlny - ukončovací úhlopříčky

Předstihové úhlopříčky

Když se místo vlny 5 nebo C objeví diagonální trojúhelníky, získají podobu 3-3-3-3-3 (tj. sestávají ze tří samotných vln). Tento vzorec se někdy objevuje také na místě vlny 1 při impulsu nebo vlny A při zigzag. Klíčovým bodem při detekci tohoto vzoru je zpomalení dynamiky vlny 5 ve srovnání s vlnou 3.

Elliott waves - Předstihové úhlopříčky

Korekční Elliottovy vlny

Korekční vlny jsou cenové pohyby proti vlnám o jednu úroveň výše.

Klíčovým pravidlem je, že korekční formace nikdy nejsou „pětky“. Pouze hnací vlny jsou „pětky“. Z tohoto důvodu prvotní počet pěti vlnových pohybů předchozí úrovně není konec, ale pouze část korekce.

Korekční procesy se vyvíjejí dvěma způsoby. Ostré návraty ceny (pullback), které jdou strmě proti trendu o jednu úroveň výš. Korekční pohyby do strany, kdy se cena vrací k výchozímu bodu nebo dokonce dále.

Existují čtyři typy korekčních formací:

 1. Zigzagy
 2. Pohyby do strany
 3. Trojuhelníky
 4. Dvojité a trojité trojky

Zigzag (5-3-5)

Jediný zigzag na býčím trhu je jednoduchý sestupný vzor se třemi vlnami označený ABC. Pořadí vln je 5-3-5 a vrchol vlny B je nižší než začátek vlny A.

Někdy se zigzag vytvoří dvakrát nebo třikrát za sebou (zejména když první nedosáhne cíle). V tomto případě jsou dva zigzagy oddělené vzájemně sousedícími „trojkami“, které tvoří dvojitý nebo trojitý zigzag.

Elliottovy vlny - Zigzag

Pohyby do strany (3-3-5)

Termín „pohyb do strany“ se používá jako obecné jméno pro jakoukoli korekci ABC, která se vytvoří jako 3-3-5. V pohybu do strany s rozšířenou vlnou překročí vlna B vzorce 3-3-5 počáteční úroveň vlny A a vlna C výrazně překročí konečnou úroveň vlny A.

Čtěte také  Technická analýza Akcií pro Investování

Pohyb do strany se liší od zigzagu sledem jeho podvln: 3-3-5. Vzhledem k tomu, že první akční vlna - vlna A - je příliš slabá na to, aby se otevřela do 5 úplných vln (jako u zigzagu), končí pullback vlny B poblíž začátku vlny A. Vlna C zase končí jen o něco dále než je konec vlny A (zatímco u zigzagu je její progres významný).

Na medvědím trhu je tento vzorec opačný.

Pohyby do strany se normálně vrací zpět z konce předchozích impulsních vln méně než zigzag. Jsou spojené s obdobími, které zahrnují mohutný vlnový pohyb o jednu úroveň výše a téměř vždy předchází nebo následují rozšíření vlny. Čím silnější je pohyb hlavní vlny, tím kratší je pohyb do strany. Uvnitř vlnových impulsů se čtvrté vlny často vyvíjejí jako pohyby do strany. Zatímco druhé vlny to dělají mnohem vzácněji.

Pohyby do strany (3-3-5)

Trojúhelníky

Trojúhelníky obsahují pět překrývajících se vln, které jsou rozdělené do 3-3-3-3-3 vzorů a jsou označené a-b-c-d-e. Existují dva typy trojúhelníků: konvergující a divergující. Mezi konvergující patří tři typy:

 1. symetrické
 2. vzestupné
 3. sestupné

Divergující, nebo terminologií Elliotta „obráceně symetrický“ typ nemá žádné podtypy.

Často se stává, že vlna b konvergujícího trojúhelníku překonává začátek vlny. Takže konstrukce může být nazývána posunutým trojúhelníkem. Ačkoli trojúhelníky jsou tvarovány jako pohyb do strany, všechny (včetně posunutých) provádějí korekci z předchozí vlny a končí na konci vlny e.

Většina podvln v trojúhelnících jsou zigzagy, ale někdy je jedna z podvln (obvykle vlna c) složitější a může mít tvar standardního nebo rozšířeného pohybu do strany, nebo komplikovaného zigzagu. Zřídka je jedna z vln (nejčastěji vlna c) samotným trojúhelníkem. Takže celý vzorec se rozvine do devíti vln. Trojúhelníky, stejně jako zigzagy, tak mohou demonstrovat rozšíření vln.

Druhá vlna v impulsu získává velmi zřídka tvar trojúhelníku. Trojúhelníky nejčastěji předcházejí finální akční vlně ve vzoru o jednu úroveň vyšší (tj. dochází k nim ve 4. vlně impulzu, vlně B ve vzoru ABC nebo finální vlně X ve dvojitém nebo trojitém zigzagu) nebo kombinaci trojek. Trojúhelník se může také tvořit jako finální akční pattern v kombinaci korekčních vln. I když předchází finální akční vlně ve vzoru o úroveň vyšší než korekční kombinace.

Elliottovy vlny - Trojúhelníky

Dvojité a trojité trojky

Elliott nazýval vlnové kombinace korekčních vzorců, které se vyvíjely do strany, “dvojité trojky” nebo “trojité trojky”. Zatímco jednoduchá trojka je zigzag nebo pohyb do strany, trojúhelník je posledním prvkem takových kombinací a v této souvislosti se nazývá „trojka“. Pak je dvojitá nebo trojitá trojka jistou kombinací vlnových korekcí jednoduššího typu, včetně různých zigzagů, pohybů do strany a trojúhelníků.

Většinou jsou dvojité a trojité trojky vodorovné. Elliott napsal, že celá taková konstrukce může klesat proti pohybu vyšší úrovně vlny. Jedním z důvodů je skutečnost, že ve vlnové kombinaci není nikdy více než jeden zigzag.

U dvojitých a trojitých zigzagů je první zigzag zřídka dostatečně velký, aby vytvořila vhodnou vlnovou korekci předchozí vlny. Ve vlnové kombinaci první jednoduchý vzor často vytváří korekci potřebné velikosti.

Ortodoxní Vrchol a Dno

Když se konečný bod vzoru liší od odpovídajícího extrému ceny, nazývá se konec vzoru „ortodoxní“ vchol nebo dno, aby se odlišilo od skutečného High nebo Low fixovaného uvnitř vzoru.

Střídání Elliotových vln

Tato myšlenka má široké uplatnění a je obecně interpretována v tom smyslu, že další projev vlny se může lišit.

Ačkoli princip střídání nikdy nenavrhuje, co přesně se stane, varuje před tím, co se nikdy nestane. Měl by být tedy použit pro hodnocení vlnových struktur a jejich budoucnosti.

Střídání uvnitř Impulsních Eliotových vln

Je-li vlna 2 impulsní vlny ostrou korekcí, má se za to, že vlna 4 by měla být postranní korekce a naopak.

Ostré korekce nikdy neobsahují nový cenový extrém (tj. takovou cenovou hodnotu, která je za ortodoxním koncem předchozí hnací vlny). Téměř vždy jsou to zigzagy (jednoduché, dvojité nebo trojité). Někdy to jsou dvojité trojky, které začínají zigzagem.

Boční korekce zahrnují vlny s pohybem do strany, trojúhelníky, dvojité a trojité korekce. Obvykle zahrnují nový cenový extrém (tj. takovou cenovou hodnotu, která je za ortodoxním koncem předchozí impulsní vlny). Ve vzácných případech nahrazuje standardní vlnový trojúhelník v poloze 4 ostrou korekci, která se střídá s jiným typem bočního vzoru ve druhé vlně.

Myšlenka alterace uvnitř impulsních vln může být uzavřena následovně: jeden ze dvou korekčních procesů bude obsahovat pohyb k předchozímu nebo za něj. Zatímco druhý ne.

Diagonální trojúhelníky neprokazují střídání vln 2 a 4. Normálně jsou obě zigzag. Rozšíření vln bude alternovat, protože se mění délka impulzních vln. První vlna je obvykle krátká, třetí je prodloužená a pátá je opět krátká. Rozšíření vln, která se obvykle vyskytují ve vlně 3, se někdy vyskytne ve vlnách 1 nebo 5, což je také příklad alternace.

Střídání uvnitř Elliottových impulsních vln

Střídání uvnitř korekčních Elliottových vln

Pokud velká korekce začíná abc pohybem do strany jako vlna A, očekáváme abc zigzag jako vlnu B a obráceně.

Poměrně často se stává, že pokud velká korekce začíná jednoduše s abc zigzagem jako vlna A, vlna B se rozvine ve složitější abc zigzag, aby se dosáhlo určité alterace. Vlna C je někdy ještě komplikovanější.

Střídání uvnitř Elliottových korekčních vln

Hloubka korekčních Eliotových vln

Princip vlny odpovídá na otázku: „Do jaké hloubky padne medvědí trh?“ Výchozí myšlenka je následující: korekce, zejména když působí jako čtvrté vlny, pravděpodobně provedou své maximální pullbacky do oblasti vývoje předchozí čtvrté vlny o jednu úroveň níže (nejčastěji na úroveň jejího ukončení).

Někdy jsou pohyby do strany nebo trojúhelníky, zejména ty, které sledují rozšíření vln, jednoduše neschopné dosáhnout oblasti čtvrté vlny. Zigzagy zase zasáhnou hluboko do oblasti druhé vlny o jednu úroveň níže, i když k tomu dochází téměř teprve tehdy, když se tyto zigzagy chovají jako druhé vlny. Dvojitá dna jsou někdy tvořena tímto způsobem.

Objemy

Elliott použil objemy jako nástroj ke kontrole výpočtů vln a navrhování rozšíření vln. Všiml si, že na býčím trhu objem projevuje přirozený sklon ke zvyšování nebo snižování spolu s rychlostí změny ceny.

V korekční fázi pak pokles objemu často znamená pokles tlaku prodejců. Nízká hodnota objemu se často shoduje s bodem zvratu na trhu. Ve standardní vlně 5 pod úrovní primární vlny má objem tendenci být menší než ve třetí vlně. Pokud je objem ve vyvíjející se páté vlně stejný nebo větší než objem ve třetí vlně, rozšíří se pátá vlna. Ačkoli se tento výsledek často předpokládá, když se délky první a třetí vlny přibližně shodují, jedná se o perfektní varování pro časy, kdy se prodlužuje jak třetí, tak pátá vlna.

Na úrovni primární vlny a vyšší má objem tendence být ve vyvíjející se páté vlně vyšší, a to pouze kvůli přirozenému nárůstu počtu účastníků býčího trhu. Elliott si všiml, že objem v konečném bodě býčího trhu na vlnové hladině vyšší, než je primární, směřuje k extrémně vysokému. Nakonec, jak bylo uvedeno výše, se objem často impulzivně zvětšuje v bodě skoku nahoru na vrcholu pátých vln. Buď na horní hranici kanálu nebo na konci diagonálního trojúhelníku.

Existují nástroje nebo indikátory, které pomáhají sledovat Elliottovy vlny?

Pro sledování Elliotových vln mohou obchodníci využít speciální indikátory, jako je například MT4 indikátor Elliot. Tento nástroj usnadňuje identifikaci Elliottových vln při analýze cenových grafů. Integrace tohoto indikátoru do obchodní strategie může zvýšit účinnost a umožnit obchodníkům rychleji reagovat na aktuální situaci na trhu.

Výhody používání MT4 indikátoru pro sledování Elliotových Vln:

 • Vizualizace vlnových vzorců: MT4 indikátor Elliot graficky zobrazuje vlnové vzorce na cenovém grafu, což usnadňuje vizuální identifikaci impulzivních a korektivních vln.
 • Automatická identifikace vln: Indikátor může automaticky rozpoznat a označit potenciální vlny na základě historických cenových dat, což šetří čas a úsilí obchodníka.
 • Rychlá Analýza: MT4 indikátor umožňuje rychlou analýzu vlnových vzorců, což je klíčové při rozhodování o vstupech a výstupech z obchodů.

Jak Integrovat Indikátor do Obchodní Strategie:

MT4 Elliott indikátor mohou obchodníci využít při tvorbě obchodní strategie. Indikátor může posloužit například takto:

 • Potvrzení trendu: Indikátor může sloužit jako potvrzení aktuálního trendu identifikovaného na základě vlnových vzorců. Obchodníci mohou hledat shodu mezi indikátorem a jejich vlastní analýzou trendu.
 • Generování signálů: Někteří obchodníci využívají signály generované MT4 indikátorem pro vstup do obchodů nebo jako potvrzení obchodních rozhodnutí.
 • Kombinace s dalšími nástroji TA: Indikátor lze kombinovat s dalšími prvky technické analýzy nebo indikátory. To obchodníkům umožňuje vytvoření komplexnějších obchodních strategií.

Před použitím MT4 indikátoru Elliot by se obchodníci měli dobře seznámit s jeho funkcemi a nastavením. Důkladné studium nástroje umožní obchodníkovi plně využít jeho potenciál.

Jako každý indikátor i MT4 Elliot indikátor má své omezení. Opatrná interpretace a kombinace s dalšími analýzami jsou klíčové pro dosažení lepších obchodních výsledků.

Jak lze vytvářet obchodní strategie s využitím Elliotových vln

Strategie založené na Elliotových vlnách vyžadují pečlivou analýzu cenových grafů a přesné dodržování pravidel teorie. 

Strategie Elliottovy vlny začíná identifikací impulzivních a korektivních vln na cenových grafech. Obchodník se zaměřuje na rozpoznávání trendů a odchylek od těchto trendů.

Impulzivní vlny slouží jako signál pro vstup do trendu, zatímco korektivní vlny mohou naznačovat příležitosti k uzavření pozic.

Obchodníci hledají impulzivní vlny, které naznačují sílu trendu. První tři vlny impulzivního pohybu jsou klíčové pro rozpoznání síly trendu a potenciální budoucí vývoj.

Strategie může zahrnovat vstupy do obchodu v průběhu impulzivních vln s očekáváním, že trend bude pokračovat.

Korektivní vlny jsou klíčové pro určení potenciálních bodů výstupu nebo korekce pozic. Tyto vlny mohou indikovat dočasnou odchylku od trendu a připravit obchodníka na případné změny.

Obchodník vytváří obchodní plán, který je strukturován podle rozpoznaných vlnových vzorců. Plán zahrnuje pravidla pro vstupy, výstupy a řízení rizika v souladu s cykly Elliotových vln.

Strategie také může obsahovat analýzu větších časových rámů, aby trader získal širší tržní perspektivu.

Vstupte na akciový trh s platformou R StocksTrader

Klepnutím na tlačítko vyzkoušejte obchodování s více než 3 000 akciemi a spready od 0,01 USD!

partner-programme
Vyzkoušet
partner-programme

Kombinace Elliottových vln s dalšími Indikátory

Někteří obchodníci kombinují Elliotovy vlny s dalšími technickými indikátory, aby získali potvrzení trendu nebo odhalili dodatečné obchodní příležitosti.

Integrace Elliotových vln s indikátory, jako je například RSI, může poskytnout komplexnější pohled na trh.

Strategie Elliotovy vlny neznamená pouhé mechanické následování vzorů. Klíčovým prvkem je schopnost obchodníka flexibilně reagovat na aktuální situaci na trhu a přizpůsobovat svou strategii v souladu s rozpoznanými vzory a trendy.

Jsou Elliottovy vlny vhodné pro všechny typy trhů?

Nyní se podíváme na to, jak lze Elliotovy vlny využít na různých finančních trzích. Podělíme se s vámi o to, jak tato teorie typicky bývá použita při obchodování s akciemi, měnami, a dalšími finančními nástroji.

Elliottovy Vlny na akciovém Trhu

 • Identifikace trendů na akciích - Elliotovy vlny mohou být účinným nástrojem pro identifikaci dlouhodobých trendů u akcií. Investoři mohou využít impulzivních vln k nalezení příležitostí k nákupu ve růstových trzích. Krátkodobější obchodníci mohou také využít impulzivní vlny k prodeji v klesajícím trhu.
 • Analýza sentimentu investičních společností - Elliotovy vlny mohou také poskytovat náhled do sentimentu velkých investorů a investičních společností kteří mají na trhu sílu. Drobní obchodníci se poté mohou snažit obchodovat v souladu se sentimentem velkých hráčů.

Využití Elliottových vln na Forexu

 • Obchodování s trendy na Forexu - Vzhledem k tomu, že měnové páry často vykazují silné trendy, Elliotovy vlny mohou být na forexovém trhu velmi užitečné. Obchodníci mohou využít impulzivních vln k identifikaci silných trendů na měnových párech.
 • Reakce na ekonomické události - Korektivní vlny mohou indikovat dočasné odchylky od trhu v reakci na ekonomické zprávy nebo politické události, což je důležité pro krátkodobé obchodní strategie na forexovém trhu.

Elliotovy vlny mohou být úspěšně využity při analýze více časových rámců. Krátkodobí obchodníci mohou sledovat menší vlny pro krátkodobé obchodní příležitosti, zatímco dlouhodobí investoři mohou sledovat větší cykly pro dlouhodobé investice.

Elliottovy vlny - Jejich kritika a omezení

I přesto, že teorie Elliotových vln poskytuje užitečný rámec pro analýzu trhu, není bez kritik a omezení. Mezi nejčastěji kritizované patří:

 • Nedostatek jasných pravidel - Jednou z hlavních kritik Elliotových vln je, že teorie nemá přesná a jednoznačná pravidla pro identifikaci vlnových vzorců. Různí analytici mohou interpretovat stejný graf různým způsobem, což vede k subjektivní interpretaci.
 • Náchylnost k retrospektivní analýze - Někteří kritici tvrdí, že teorie Elliotových vln může být náchylná k retrospektivní analýze, kde se vzory zdají být jasnější a jednoznačnější, než jak tomu bylo v době, kdy se rozvíjí.
 • Nejasnosti v korekčních vlnách - Korekční vlny mohou být nejasné a těžko interpretovatelné, což může ztěžovat přesnou analýzu a přijímání obchodních rozhodnutí.
 • Náchylnost k trendovým trhům - Elliotovy vlny jsou navrženy tak, aby fungovaly v trendových trzích. V nejednoznačných nebo trzích pohybujících se do strany může být obtížné aplikovat tuto teorii s úspěchem.

Vědomí Omezení a Rizik: V praktickém obchodování je důležité si být vědomý omezení a rizik spojených s teorií Elliotových vln. Obchodníci by měli používat tuto teorii s opatrností a mít realistická očekávání.

Elliottovy vlny v Investování a Tradingu - Závěr

Teorie vln je vážná a komplikovaná práce. Za současné situace na trhu se člověk nemůže obejít bez komplexní analýzy jeho struktury. Nyní, když jsme Vás podrobně seznámili s hlavní strukturou a zvláštnostmi vln různých úrovní, můžete sami zkusit identifikovat formace Elliottových vln v cyklech různých úrovní. Pochopením struktury trhu, budou obchodníci vždy vědět, co mohou očekávat. Pokud se naučí s vysokou aplikovat teorii Elliottových vln s vysokou pravděpodobností, pak si mohou snadno zvolit, co budeme na trhu dělat.