V tomto článku budeme hovořit o ukazateli Return on Equity (ROE) - návratnost vlastního kapitálu. Je to jeden z klíčových ukazatelů návratnosti investic, který pomáhá posoudit finanční stabilitu a investiční atraktivitu různých společností.

K čemu je ukazatel ROE (Return on Equity)

Ukazatel Return on Equity - ROE
ROE

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel, který posuzuje efektivitu prostředků investovaných akcionáři společností. Abychom byli přesní, ROE je roční zisk společnosti po zdanění, poplatcích a dalších zákonných výdajích, dělený náklady na všechny prostředky investované jejími zakladateli a akcionáři bez vypůjčených peněz.

Investoři zpravidla preferují společnosti a firmy s vyšší ROE. Zisk a příjem se však v různých odvětvích ekonomiky značně liší. Ukazatel se může například lišit i v rámci stejného sektoru, pokud se společnost rozhodne vyplácet dividendy místo toho, aby si ponechala zisky jako disponibilní hotovostní aktiva.

Je důležité posoudit poměr ROE v reálném čase za konkrétní časové období (například 5 let). Investoři obvykle počítají ROE na začátku a na konci svého investičního období, určili skutečné změny v ziskovosti. Prostřednictvím této metody mohou posoudit dynamiku růstu a porovnat výsledky výkonnosti s výsledky jiných společností.

Stabilní a případně rostoucí poměr ROE je pro investory atraktivní. Pokud má vybraná společnost vysokou ROE, znamená to, že je spolehlivá a může produkovat stabilní příjem. Protože ví, jak moudře využít svůj kapitál ke zvýšení výkonnosti a zisků. Na druhou stranu klesající ROE by mohlo naznačovat, že management společnosti dělá chybná rozhodnutí reinvestováním peněz do nevýnosných aktiv. 

Jaká je Normální hodnota ROE

Ukazatel ROE ukazuje akcionářům, jak úspěšná byla společnost s jejich investovanými prostředky, konkrétně kolik čistého zisku vytvořila každá jednotka vlastněného kapitálu. Abychom to shrnuli:

  • Čím vyšší je ukazatel ROE, tím výnosnější jsou investice do určitého konkrétního podniku.
  • Pokud bude ukazatel ROE nižší než průměrná hodnota v sektoru, budou investice do této společnosti spíše pochybné.

V průměru je normální hodnota ROE ve vyspělých ekonomikách okolo 10–12 %. V zemích s vyšší inflací by měl být ukazatel také vyšší (okolo 20–30 %). Pro posouzení investiční atraktivity lze porovnat poměr ROE vybrané společnosti s investicemi do takových nástrojů, jako jsou dluhopisy nebo depozita. Čím vyšší je poměr ROE, tím je společnost pro investory atraktivnější.

Například společnost s poměrem ROE, který je dvojnásobkem sazby na vklad v bance, bude pro investory velmi zajímavá. Při investování věnuje Warren Buffett tomuto poměru velkou pozornost. Podle jeho názoru má společnost s vysokým ROE a malým úvěrovým dluhem vynikající investiční vyhlídky.

Čtěte také  Jak funguje Burza - Kompletní průvodce

Jaký je Vzorec pro výpočet ROE

Existují dva způsoby výpočtu poměru ROE: konvenční způsob využívající celkové výsledky a analýza DuPont.

Výpočet ROE podle celkových výsledků

V tomto případě se ROE vypočítá jako poměr mezi čistým ziskem společnosti a průměrným vlastním kapitálem akcionářů:

ROE = Čistý zisk společnosti / Průměrný vlastní kapitál akcionářů *100

Jak vypočítat ROE podle vzorce DuPont

Výpočet pomocí vzorce DuPont také umožňuje analyzovat poměr ROE. Pomocí dalších proměnných můžeme analyzovat přesné faktory, které ovlivňují změnu ukazatele:

ROE = Čistá zisková marže * AT * EM * 100, kde:

  • Čistý zisk = čistý příjem / výnos.
  • AT (Obrat aktiv) = Tržby / Průměrná celková aktiva.
  • EM (multiplikátor vlastního kapitálu) = Průměrná celková aktiva / Průměrný vlastní kapitál akcionářů.

Výsledkem je, že vzorec DuPont ukazuje tři faktory, které ovlivňují poměr ROE:

  • Čistá zisková marže se používá jako ukazatel provozní výkonnosti společnosti.
  • Ukazatel obratu aktiv měří hodnotu tržeb nebo výnosů společnosti v poměru k hodnotě jejích aktiv.
  • Multiplikátor vlastního kapitálu měří poměr mezi průměrnými celkovými aktivy a průměrným kapitálem akcionářům.

Účelem použití DuPont analýzy není pouze výpočet ukazatele ROE, ale také odhad možného dopadu výše uvedených faktorů na jeho hodnotu. Pomáhá určit příčinu problémů a podniknout příslušné kroky k jejich odstranění.

Příklad výpočtu ukazatele Return on Equity (ROE)

ROE - návratnost vlastního kapitálu
ROE

Čistý zisk společnosti na konci roku je 100 000 $. Průměrný vlastní kapitál akcionářů se zároveň skládá z 50 000 akcií v hodnotě 5 USD za každou. V tomto případě se ROE vypočítá takto: 

ROE = 100 000 / 50 000 * 5 * 100 = 40%

Jedná se o vysoký poměr ROE, který naznačuje, že se společnost aktivně rozvíjí. Pro podrobnější odhad je vhodné analyzovat průměrnou dynamiku ROE za 3–5 let. To poskytne férový náhled na vyhlídky společnosti.

Je však třeba poznamenat, že i když ROE roste, zisk společnosti není nutně vždy vyplácen investorům. Pokud se společnost rozhodne ponechat si zisky a nevyplácet dividend, mohou akcionáři stále získat svůj zisk nepřímo, díky růstu ceny akcií společnosti.

Ukazatel ROE (Return on Equity) - Závěr

Ukazatel ROE pomáhá posoudit finanční výkonnost a investiční atraktivitu dané společnosti. ROE se zpravidla používá pro porovnávání výkonnosti různých společností v rámci stejného sektoru. Změny v dynamice ukazatele ROE neustále analyzují jak manažeři společností, tak investoři, za účelem odhadu zisků společnosti a jejich udržitelnosti.